ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1604/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1603/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" şi alin. (6) lit.”a”pct.14 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2  Cu data prezentei hotărâri, se abroga HCL nr.81/2011.

Art. 3 Aplicarea tarifelor prevazute la art.1, se va face incepand cu data de 01.01.2016.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.12