ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumei de 1000 de lei pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru  premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2015-2016

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.12768/13.04.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12766/13.04.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 lei  pentru  Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei pentru premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2015-2016.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.122