ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii  unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spaţiului   proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, parter  în suprafaţă de 24,49  mp din care: 17,10  mp spatiu birou si 7,39 mp spatii comune  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj 1.

Art.2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr. 176/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.126