ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea celei de-a XVIII a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in contextul dezvoltarii durabile.Actualitate si perspective

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  mai   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5000 lei  pentru organizarea  celei de-a XVIII a editie a Conferintei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in contextul dezvoltarii durabile.Actualitate si perspectivein colaborare cu Centrul de Economie Montana “Cemont”.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.05.2016

Nr.127