ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2016, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

 

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1607/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi administrarea fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 924/2015 , privind aprobarea Regulamentului de vânzare de masă lemnoasă de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”şi alin.5 lit.,,a”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale şi secundare, în volum total de 8311,1 mc/an ce poate fi exploatată în anul 2016 după cum urmează:

Art. 2  Volumul de exploatat pe natura de produse “secundare””(rarituri) va depinde in functie de suprafata care urmeaza sa fie parcursa pe u.a. propuse.

Art.3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul fond funciar, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.13