ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru  organizarea concursului de tenis de masa „Cupa Dornelor”

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  10 iunie  2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 de lei pentru organizarea concursului de tenis de masa „Cupa Dornelor”, care va avea loc in data de 18.06.2016.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local capitolul  cultura  recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

           Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             FORFOTA DANUT

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

10.06.2016

Nr.130