ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

 

            În baza prevederilor art.31 alin.(2)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată dintr-un număr de  5  consilieri.

            Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, în următoarea componenţă:

            1. Grohinschi Dorin

            2. Candrea Dumitru

            3.Scripcaru Corneliu

           4.Marinca Mihaiela

           5.Pintilii Mircea Cristian

           Art. 3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

        Preşedinte de varsta ,                                                                     Asistenţi ,

        OBREJA MARIANA                                                         Pastinaru Andreia Iuliana

                    Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

 

           Contrasemnează,

                                                                                                          Pt.Secretar

                                                                                                    Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.131