ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Ā R E

privind validarea mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

            Avānd īn vedere Procesul-verbal privind propunerile de validare/invalidare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare ;

            Īn baza prevederilor art.31, art. 31^1 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1. Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 05.06.2016 pentru Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, după cum urmează:

            1. Benchea Macsim Sīnziana

            2.Bighiu Constantin Doru

            3.Candrea Dumitru

            4.Candrea Maxim

            5.Chiruţă Vasile

            6.Grohinschi Dorin

            7.Ioja Cezar

            8.Marinca Mihaiela

            9.Mateiciuc Ilie

            10.Obreja Mariana

            11.Păştinaru Andreia Iuliana

            12.Pintilii Mircea Cristian

            13.Rīpan Marius Vasile

            14.Rusu Cristian

            15.Scripcaru Corneliu

             16.Vasiluţ Daniela

             17.Voloşeniuc Mihai Sorin

           Art. 2.  Cu drept de contestaţie īn 5 zile de la  adoptarea/comunicarea prezentei hotărāri, la instanţa de contencios administrativ.

           Art. 3.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

 

        Preşedinte de varsta ,                                                                     Asistenţi ,

        OBREJA MARIANA                                                         Pastinaru Andreia Iuliana

                    Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

 

                                                                                              

           Contrasemnează,

                                                                                                          Pt.Secretar

                                                                                                    Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.132