ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind  constituirea Consiliului local

 

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

 

            În baza prevederilor art.34, alin.(2) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cât şi ale art.8 alin (6) din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. În urma validării mandatelor  consilierilor aleşi la data de 05.06.2016 şi a depunerii jurământului de către un număr de 17 consilieri validaţi, se declară legal constituit Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava.

           Art. 2.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

        Preşedinte de varsta ,                                                                     Asistenţi ,

        OBREJA MARIANA                                                         Pastinaru Andreia Iuliana

                    Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

                                                                                              

 

           Contrasemnează,

                                                                                                          Pt.Secretar

                                                                                                    Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.133