ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea  preşedintelui de şedinţă

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

            În baza prevederilor art. 35 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe doamna consilier local Obreja Mariana.

           Art. 2.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

        Preşedinte de varsta ,                                                                     Asistenţi ,

        OBREJA MARIANA                                                         Pastinaru Andreia Iuliana

                    Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

                                                                                              

 

           Contrasemnează,

                                                                                                          Pt.Secretar

                                                                                                    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.134