ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul local al  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

            Avānd īn vedere art.57 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare şi ale art.11-13 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Īn urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, domnul consilier Rīpan Marius Vasile.

            Art. 2.    Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

       Preşedinte de varsta ,                                                                     Asistenţi ,

        OBREJA MARIANA                                                         Pastinaru Andreia Iuliana

                    Bighiu Constantin Doru

                                                                                              

 

                                                                                              

 

           Contrasemnează,

                                                                                                          Pt.Secretar

                                                                                                    Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

23.06.2016

Nr.135