Proiect 1

                                                                                                            Nr. 18961/24.06.2016

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;             

Având în vedere:

 -Expunerea de motive prezentată de domnul Boncheş Ilie,   primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 18962 din 24.06.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.18963 din 24.06.2016;

-Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, din cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:      

Art. 1  - Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

(1) Textul de la poziţia nr.196, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime-613 m, suprafaţă-6020 mp, de la strada Chilia până la blocul nr.27”;

(2) Textul de la poziţia nr.202, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime-1941 m, suprafaţă-20281 mp, de la Spitalul de boli infecţioase până la strada Foresta”.

 (3) Textul de la poziţia nr.210, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime-350 m, suprafaţă-1820 mp, de la strada Pinului până la locuinţa numitului Vătămănescu Ciprian”.

(4) Textul de la poziţia nr.212, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime-656 m, suprafaţă-8336  mp, de la strada Unirii până la Staţia de epurare”.

(5)  Textul de la poziţia nr.236,  coloana nr.1 va avea următorul cuprins „1.3.7.1.”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din balast, lungime-310 m, suprafaţă-1750 mp, de la strada Chilia până la locuinţa numitei Volosciuc Valeria”.

(6) Textul de la poziţia nr.248, coloana nr.1 va avea următorul cuprins „1.3.7.2.”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime-226 m, suprafaţă-3065 mp, de la strada Dornelor până la Fabrica Bernath ”.

(7) Textul de la poziţia nr.250, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime-335 m, suprafaţa - 1900 mp, de la strada Unirii până la  Pensiunea Adrisel”.

(8) Textul de la poziţia nr.251,  coloana nr.1 va avea următorul cuprins „1.3.7.1.”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din balast, lungime-104 m, suprafaţă - 480 mp, de la strada Dealul Negru până la locuinţa numitului Mocanu Vasile”.

(9) Textul de la poziţia nr.256, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime-3196 m, suprafaţă-48260 mp de la strada Republicii până la locuinţa numitei  Samuilă Georgeta”.

Art.2 - Primarul municipiului şi compartimentul financiar - contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         Iniţiator,

       Primarul municipiului

             Ilie Boncheş

 

 

 

        Anexă

la Hotărârea nr. 138 din 30.06.2016

 

R O M Â N I A                                                                                                                                              

JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                           

MUNICIPIUL  VATRA DORNEI

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI                          

Primarul municipiului              

Boncheş Ilie

                                                                                                                                   

COMPLETARI

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Nr.

Crt.

 

Codul de

clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosinţă

Valoare de inventar

 

mii lei

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate

sau alte acte doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

456.

1.3.7.1

 

Drum

cu îmbrăcăminte din balast, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava,cartier Bîrnărel, lungime-763 m,suprafaţa-4577mp, de la Blocul nr. 27 până la locuinţa numitului Dranca Vasile. 

2015

412

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36829

457.

1.3.7.1

Drum

cu îmbrăcăminte din balast, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Eroilor,lungime-333 m,suprafaţă- 3238 mp,de la intersecţia cu strada Pinului pâna la strada Miriştei

2015

219

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36824

458.

1.3.7.1

Drum

cu îmbrăcăminte din balast, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Pinului, lungime-148 m, suprafaţă-1087 mp, de la strada Pinului până la intersecţia cu strada Bistriţei

2015

73

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36821

459

1.3.7.1

Drum

cu îmbrăcăminte din balast, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Sondei, lungime-139 m, suprafaţă-627 mp,de la strada Sondei până la  locuinţa numitului Gligan Ioan.

2015

16

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36850

460

1.3.7.1

Drum

cu îmbrăcăminte din balast, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Telefericului, lungime-1027 m, suprafaţă-4108 mp, de la strada Telefericului până la fondul forestier al municipiului Vatra Dornei

2015

222

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36818

461

1.3.7.2

Drum

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Unirii, lungime-455 m, suprafaţă-6208 mp, de la locuinţa numitei Samoilă Georgeta până la pârâul Neagra

2015

550

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36917

462

1.3.7.1

 

strada Bistriţei

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 297 m, suprafaţă- 2601 mp, de la strada Pinului  până la strada Miriştei.

2015

175

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36936

463

1.3.7.2

strada Bistriţei

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 1122  m, suprafaţă -10796 mp,

 de la strada Pinului până la strada Argestru.

2015

729

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36936

 

                                                                                      Preşedintele comisiei,

                                                                                                Boncheş Ilie

 

                                                                                  MEMBRII : Luminosu Luminiţa- Bucovina

                                                                                                         Pintescu Maria

                                                                                                         Agapi Eugenia

                                                                                                         Coman Cătălin Dumitru