Proiect 2

                                                                                                            Nr.18767/24.06.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;             

Având în vedere:

 -Expunerea de motive prezentată de domnul Boncheş Ilie, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 18768 din 24.06.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.18872 din 24.06.2016;

-Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, din cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:      

 

           Art. 1.- Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

           Art. 2.- Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            Iniţiator,

       Primarul municipiului

             Ilie Boncheş