ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii  delegaţiei si a Ansamblului folcloric din orasul Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

Având în vedere expunerea de motive nr.18873/24.06.2016 prezentată de catre primarul municipiului, raportul nr. 18964/24.06.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 29.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de primirea delegatiei si a Ansamblului folcloric din orasul Kozieglowy –Polonia in perioada 11-15 iulie 2016 la Vatra Dornei.

Art. 2 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2016

Nr.139