ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2015

 

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.1610/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1609/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.54 si art.60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b ”, alin.(4) lit.,,a  şi art. 45 , alin.2 lit.”a”si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  contul de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotarare.

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.14