ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana

a Municipiului Vatra Dornei

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  30 iunie  2016

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (e) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. -Se aprobă Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2016

Nr.140