ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  30 iunie  2016

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la campionatele de atletism astfel:

             Prasneac Cristian antrenor sectia Atletism al CSM- 800 de lei;

            Rusu Dorin Andrei–Campion National 800 de lei

            Bularda Gabriel- Vicecampion national 800 de lei;

            Mihaescu Claudiu Daniel- Campion National 600 de lei;

             Miron Alexandru- Vicecampion national 400 de lei;

            Vantu Paula Alina – Medialiata cu bronz-400 de lei;

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

                                                                                               Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                              Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2016

Nr.141