ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a  Spectacolului „Ma mut sau nu ma mut?Aceasta e intrebarea”

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  30 iunie  2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.15866/19.05.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15865/19.05.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă   organizarea la Vatra Dornei a Spectacolului „Ma mut sau nu ma mut?Aceasta e intrebarea”.

         Art. 2 Se aproba alocarea sumei de 1870 de lei pentru organizarea Spectacolului Extraordinar Ma mut sau nu ma mut?Aceasta e intrebarea, suma care  va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                 Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.06.2016

Nr.142