ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei, a programului  si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  08  iulie  2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19813/05.07.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19814/05.07.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2016,  în perioada 14-22 iulie 2016, in Parcul Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 120.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului.

           Art. 4 Primarul municipiului, prin Diectia economica, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                    Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

08.07.2016

Nr.144