ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director şi a Comisiei de Cenzori a A.J.A.C. Suceava,  precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei AJAC Suceava

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere:

-         Expunerea de motive nr.21.296/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

-          Raportul nr.21.297/20.07.2016 al compartimentului de specialitate ndin cadrul aparatuluide specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

-         Avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat cu nr. 21748/26.07.2016;

-         Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprbarea actului constitutiv-cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;

-         Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 li 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltarea Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

-         Legea nr.51/2006 – a serviciilor comunale de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr.241/2006 –a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

-         Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”  pct. 14, al art.37  şi al   art. 45 alin. (1)   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se desemnează domnul  Primar - Ilie Boncheş, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava,  precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor Adiţionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

Art.2  Cu data prezentei se revocă HCL nr.113/2012.

Art.3 Primarul municipiului  Vatra Dornei, Judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                  OBREJĂ MARIANA    

                                   

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                   Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.145