ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

 

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere :

             - Expunerea de motive nr.21.299/20.07.2019 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava,

-          Raportul nr.21330/20.07.2016 al compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava.

  -  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               - Adresa nr.33/06.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava;

               - Hotararea Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale Asociaţiilor de dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

                - Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 11, art.36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit. c, precum şi ale  art. 45 alin. (2)  lit.f din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se desemnează domnul  Primar - Ilie Bonches, să reprezinte Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi se  împuterniceşte să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, conform Actului Adiţional  prevazut în Anexa nr.1.

Art.3 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, conform Actului Adiţional  prevăzut în Anexa nr.2.

 

Art.4 Se împuterniceşte domnişoara Ştefan Veronica, domiciliată în comuna Slatina, sat. Herla, nr.184, Judetul Suceava, care se legitimează cu cartea de identitate seria XV nr.103795 eliberată de SPCLEP Fălticeni la data de 09.11.2015, să îndeplinească procedurile prevazute de lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei la Judecatoria Suceava şi la Registul Asociaţiilor şi  Fundaţiilolr.

Art.5 Anexele nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6  Primarul municipiului  Vatra Dornei, Judetul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                             

 

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                        Luminosu Luminţa- Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.146