ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în  Consiliul de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere :

           - Expunerea de motive nr.21.332/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

         - Raportul nr.21.333/20.07.2016 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava.

         -  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Vatra Dornei;

            În conformitate cu prevederile  art. 187 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4), alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se desemnează reprezentanţii şi membrii supleanţi  numiţi de către Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, în  Consiliul de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, dupa cum urmează:

          Membrii: Benchea Macsim Sînziana - consilier local

                           Chiruţă Vasile - consilier local

         Membrii supleanţi:  Obrejă Mariana - consilier local

                                              Vasiluţ Danilela Nicoleta- consilier local

Art. 2  Cu data prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 115/2012.

          Art.3 Persoanele numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în  conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                OBREJĂ MARIANA

                                                             

 

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                   Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.147