ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

             Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 21335/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

-Raportul nr.21336/20.07.2016 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;      

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, după cum urmează:

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

   Obrejă Mariana -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1

b)Grohinschi Dorin-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

    Rusu Cristian-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2

c)Voloşeniuc Mihai Sorin- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

                 Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4

d)Voloşeniuc Mihai Sorin -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e)Chiruţă Vasile-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4

f)Bighiu Constantin Doru   - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

                Candrea Dumitru – consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g)Vasiluţ Daniela Nicoleta - consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

                 Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

h)Bighiu Constantin Doru - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei

               i)Candrea Dumitru-  consilier local, Clubul Copiilor

  Art.2  Cu data prezentei se abrogă prevederile HCL nr.163/30.09.2014.

  Art.3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                               OBREJĂ MARIANA

                                                            

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                  Secretarul municipiului

                                                                                                               Luminosu Luminţa -Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.148