ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind  modificarea art.6 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010 privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.21.338/20.07.2016 prezentată de primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

- Raportul nr.21.339/20.07.2016 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;      

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi  Legea nr.101/2006 – a  serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

Prevederile din  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007;

            În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art.1:   Art. 6  din HCL nr. 79/13.08.2010 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

,, Art.6. Se numesc membrii şi membrii supleanţi în Adunarea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L., după cum urmează:

I.       Membrii Adunării Generale:

1.  Pintilii Mircea Cristian - consilier local

2.  Voloşeniuc Mihai- consilier local

3.  Candrea Dumitru - consilier local

4.  Grohinschi Dorin - consilier local

5.  Scripcaru Corneliu – consilier local

6.  Chiruţă Vasile- consilier local

7.  Obrejă Mariana -  consilier local

II.          Membrii supleanţi ai Adunării Generale:

1.  Rusu Cristian- consilier local

2.  Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local

3.  Bighiu Constantin Doru- consilier local

4.  Benchea Macsim Sânziana – consilier local

 

     Art.2  Se împuterniceşte domnul director Vasile Ungureanu să efectueze toate demersurile legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

    Art.3 Persoanele nominalizate şi SC Ecologica Vatra Dornei SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                            

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                  Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.149