ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2016, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.1613/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1612/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2016,  prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  bugetele  de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2016 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, conform anexelor 1-4 la prezenta hotarare.

      Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.15