ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere:

        - Expunerea de motive nr. 21.341/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

        - Raportul nr.21342/20.07.2016 al compartimentului de specialitate;

        - Raportele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului  Vatra Dornei;

        În conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2  Sumele vor fi suportate din bugetul local pe bază de documente justificative.

Art.3 Primarul municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de învăţământ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                    Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.150