ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1,  Sc.D, ap.12, catre Hărăstăşan Adrian Sorin şi  Hărăstăşan Alexandra

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

            Având în vedere:

        - Expunerea de motive nr.21.344/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra dornei, Judeţul Suceava;

       -  Raportul nr.21.345/20.07.2016 al compartimentului de specialitate ;

       - Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate pe domeniii de activitate ale Consiliului Locala al municipiului Vatra Dornei ;        
          În baza prevederile art. 10, alin.(2) lit.a-d, f si g, alin.21-25 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.192 alin.1,2 lit.c, 4,5,8,9,10,11 lit.c, 12-14 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale şi administraţiei publice nr.373/2015
 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, prevederile art.1650, alin.1, art.1652 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare; HCL nr.11/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei;

           În temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit .b), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

        Art.1. (a) Se aprobă vanzarea apartamentului tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.D, et.4, ap.12, Judetul Suceava, către Hărăstăşan Adrian Sorin şi Hărăstăşan Alexandra, în calitate de chiriaş ANL, conform contractului de inchiriere nr.2998/02.02.2004 şi a actelor adiţionale aferente acestuia.

                     (b)Locuinţa ce face obiectul prezentei hotărâri este construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, este compusă dintr-un apartament cu 2 camere, şi balcon în suprafaţă de 5,29 mp, suprafaţa construită fiind de 88,4 mp, iar cea utilă de 50,77 mp şi suprafaţă părţi comune de 17,17 mp, identic cu nr. cadastral 32445-C1-U28 din CF 32445-C1-U28  şi nu poate fi înstrainata de proprietari pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii acesteia.

         Art.2. (1)Vânzarea apartamentului ANL indicat la art.1 se va face cu plata în rate lunare, la stabilirea valorii finale de vânzare avându-se în vedere valoarea de vânzare de 94858 lei, din care comisionul de 1% este în sumă de 1031 lei. Valorile de  94.858 lei şi 1.031  lei sunt stabilite prin fişa de evaluare anexată la prezenta hotărâre şi se vor calcula în lei.

                      (2) Ratele lunare vor cuprinde o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a BNR la care se adaugă două puncte procentuale. Dobânda este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare cumpărare  şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului, fiind aplicabilă valoarea rămasă de achitat. Această dobândă poate fi cumulată şi cu eventuale majorări de întârziere datorate pentru neplata la termen.

         Art.3. Familia Hărăstăşan Adrian Sorin şi Hărăstăşan Alexandra,  va achita preţul locuintei astfel:

    a) atat avansul de 15% din valoarea finală de vânzare stabilită conform art.2 alin.(1) cât şi comisionul de 1%, la data încheierii contractului de vanzare-cumparare în formă autentică.

    b)diferenţa preţului de vânzare se va achita în rate lunare egale, eşalonate pe o perioada de 15 ani.

    (3)Ratele vor fi platite lunar,  până pe data de 25 a fiecarei luni.

    (4)Pentru obligaţiile neachitate în termen, se vor percepe majorări de întarziere  în procent de 2% din cuantumul lor calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data  stingerii sumei datorate inclusiv.

     (5)În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumparare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate, titularul contractului fiind de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată, fiind decazut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate.

    Art.4. (1) Transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrala a valorii de âanzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevazute de lege.

                 (2) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei părţi de teren aferente acesteia 2,80% respectiv  11,62 mp pe durata existentei construcţiei.

   Art.5. Familia Hărăstăşan Adrian Sorin şi Hărăstăşan Alexandra, va fi notificată de către Direcţia economică în vederea perfectării contractului de vânzare-cumparea al locuinţei.

   Art.6.Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumparare vor fi suportate de către cumpărător.

   Art.7.Se împuterniceste domnul primar Ilie Boncheş şi doamna Pintescu Maria – Director economic în cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei să semneze contractul de vânzare-cumparare la notar.

   Art.8. Primarul municipiului, prin  Directia economică şi Compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                             OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

 

                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                   Secretarul municipiului

                                                                                              Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.151