ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea premierii elevului Rusu Dorin premiat cu locul I la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – Etapa Naţională

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

       Având în vedere :

     - Expunerea de motive nr. 21344/20.07.2016 prezentată de primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

     - Raportul nr. 21345/20.07.2016 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

   - Rapoartele  comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei ;

      În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit. d şi alin 6 lit.a pct.5, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată. 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 300 lei pentru premierea elevului Rusu Dorin, premiat cu locul I la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – Etapa Naţională.

Art.2. Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.3. Primarul municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                             

 

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                   Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.152