ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.21.347/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.21.348/20.07.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  art. 53 din HG nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificările si completările ulterioare; Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din HCL nr. HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexelor nr.1 si 2  la prezenta hotărâre.

         Art. 2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                      Luminosu Luminţa -Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.153