ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

Având în vedere :

- Expunerea de motive nr.21.350/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

- Raportul nr.21.351/20.07.2016 al compartimentului de specialitate ;

-Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

- Prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiilor art.36 al.2 lit. „b” si alin.4 lit.”e” si 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale-actualizata si republicata;

 

                                                     HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru construcţia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările şi completările ulterioare, prin HCL  nr.151/2009, HCL 164/2012 si HCL 40/2013 pe Str. Poligonului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Terenurile prevăzute la articolul 1, rămân în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în funcţie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

                                                                                                            Contrasemnează,

                                                                                                  Secretarul municipiului

                                                                                              Luminosu Luminţa Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.154