ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul I al anului 2016

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

 

Având în vedere :

 -Expunerea de motive nr.21.354/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava ;

- Raportul nr.21.355/20.07.2016 al compartimentului de specialitate ;

 -Rapoartele de avizare  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul I al anului 2016, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                   Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.155