ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea  cotelor în vederea stabilirii chiriei pentru locuinţele pentru tineri, realizate de Agenţia Naţională de Locuinţe în Municipiul Vatra Dornei, conform HG nr.251/2016

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

          Având în vedere:

        - Expunerea de motive nr.21.355/20.07.2016 a Primarului municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

       - Raportul nr.21.356/20.07.2016 al compartimentului de specialitate ;

       - Rapoartele de avizare  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

           În baza dispoziţiilor art.8 alin.4 si alin.5, lit.a din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea locuinţei nr.114/1996, precum şi HG nr.251/2016 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

          În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.19, art.45 alin.1, art.47, art.49 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă chiria pentru locuinţele  pentru tineri realizate de Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Vatra Dornei, conform HG nr.251/2016, conform anexelor  nr.1 si 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                .    Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                              OBREJĂ MARIANA

                                                                                                                                           

                                                                                       Contrasemnează,

                                                                               Secretarul municipiului

                                                                         Luminosu Luminţa - Bucovina

  Vatra Dornei 

      27.07.2016

     Nr.156