ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

          Având în vedere:

   - Expunerea de motive nr.21.362/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului vatra Dornei, Judeţul Suceava;

    - Raportul  nr.21.363/20.07.2016 al compartimentului de specialitate;

    - Rapoartele de avizare  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1  Se aprobă şi se însuşeşte inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

        Art.2 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat în clădirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str. Izvorului nr.12, format din  ap.1, format din  încăperile notate în plan cu nr.1-3,  în suprafaţă de 22,56 mp,   precum  ap. cu nr.2 format din  încăperile notate în plan cu nr.4-6 in  suprafaţa de 38,08  mp identic cu  nr. cadastral  3425/10 din CF I.

      Art.3 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                           OBREJĂ MARIANA

                                                            

 

                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                         Secretarul municipiului

                                                                                                   Luminosu Luminţa - Bucovina

    Vatra Dornei 

      27.07.2016

       Nr.158