ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la Kozieglowy - Polonia

 

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

          Având în vedere:

   - Expunerea de motive nr.21.365/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

    - Raportul  nr.21.366/20.07.2016 al compartimentului de specialitate;

    - Rapoartele de avizare  ale comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a,  pct.4 şi 5 precum şi art.45 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată şi actualizată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru cheltuieli de deplasare a Ansamblului Dorna Dorului la Kozieglowy – Polonia în perioada.

        Art.2  Cheltuielile vor fi decontate pe bază de documente justificative.

        Art.3 Primarul municipiului,  prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                 OBREJĂ MARIANA

                                                             

                                                                                                                               

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                      Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa - Bucovina

    Vatra Dornei 

      27.07.2016

       Nr.159