ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.25/2016 “privind  aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianţa pentru Bucovina – Vatra Dornei”, în imobilul situate în str. Mihai Eminescu, nr.15”

 

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2016

 

          Având în vedere:

   - Expunerea de motive nr.21.368/20.07.2016 prezentată de Primarul municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

    - Raportul  nr.21.369/20.07.2016 al compartimentului de specialitate;

    - Raportul de avizare  al comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava;

   - Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002 cu modificările şi completările ulterioare ;

        În conformitate cu prevederile  art.21 alin.(1) din Legea nr. 334/2006- prvind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. „a”, art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1  Se aprobă revocarea HCL nr.25/2016 privind aprobarea „închirierii unui spaţiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianţa pentru Bucovina – Vatra Dornei, în imobilul situat în municipiul Vatra Dornei str. Mihai Eminescu, nr. 15.”

        Art.2 Primarul municipiului şi  serviciul venituri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                         OBREJĂ MARIANA

                                                       

                                                                                                                                           

                                                                                     Contrasemnează,

                                                                                  Secretarul municipiului

                                                                               Luminosu Luminţa - Bucovina

    Vatra Dornei 

      27.07.2016

       Nr.160