ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul II al anului 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  25  august  2016

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.23.684/18.08.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.685/18.08.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul II al anului 2016, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                         Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

25.08.2016

Nr.163