ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Olteanu Eugenia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  25  august  2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.23.670/18.08.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23.671/18.08.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Mihail Sadoveanu nr.3,  Sc.A parter, Bloc B, ap.3,     identic cu nr.cadastral  30459-C1-U14,  in suprafata de 42,31,  din CF 30459-C1-U14 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Olteanu Eugenia.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 8100 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 30% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 4 ani in rate egale lunare consecutive.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

25.08.2016

Nr.165