ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluarii  terenurilor pe zone şi subzone de amplasare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  25  august  2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.23.673/18.08.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.23.674/18.08.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“c” şi alin.(5) lit. .“c”, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui raport de actualizare a reevaluarii terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în funcţie de zonele şi subzonele de amplasare.

Art. 2 Finanţarea întocmirii raportului se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

25.08.2016

Nr.166