ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd  domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  25  august  2016

  

        Având în vedere expunerea de motive nr.23676/18.08.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.23677/18.08.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente ;

            În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (1)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aprobă scoaterea terenului in suprafata de 300 de mp identic cu nr.cadastral 36509  din CF 36509 situat in Str.Negresti f.n,  din inventarul terenurilor disponibile la Legea nr.15/2003.

            Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Negresti, f.n, în suprafaţă de 500 mp, compus din lotul I in suprafata de 300 mp identic cu nr.cadastral 36509 din CF 36509 si lotul nr.II in suprafata de 200 mp identic cu nr.cadastral 36510 din CF 36510.

            Art. 3 Se aproba insusirea raportului de evaluare a terenului situat in Str.Negresti f.n.,

Art. 4 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art. 5– Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 6 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                             OBREJA MARIANA

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                  Luminita Luminosu

Vatra Dornei

25.08.2016

Nr.167