ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al Municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  8 septembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.25.013/02.09.2016 a viceprimarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr. 25.014/02.09.2016 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Â R E :

   Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă, doamna consilier Marinca Mihaiela care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna septembrie 2016.

             Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                         MARINCA MIHAIELA

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

08.09.2016

Nr.170