ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli   pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  8 septembrie   2016

 

p      Având în vedere expunerea de motive nr.25.162/02.09.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.25.163/02.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, conform influentelor  prevazute in anexele  nr.1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

 

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

08.09.2016

Nr.171