ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.27166/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27167/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.11 pct.(4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)      Pintilii Cristian -  consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 1

b)  Grohinschi Dorin -  consilier local, Scoala gimnaziala  cu cls I-VIII nr. 2

b)      Voloseniuc Mihai - consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 4

c)      Grohinschi Dorin -  consilier local, Gradinita cu program prelungit nr. 1

d)     Obreja Mariana -  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

e)      Candrea Dumitru - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

f)       Scripcaru Corneliu - consilier local, Liceul tehnologic “Vasile Deac”

g)      Bighiu Doru - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)    Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Copiilor

Art. 2  Cu data prezentei se abroga HCL nr.161/2014.

Art.3  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                            Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.173