ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Podu Verde nr.53,etaj I, ap.6, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre   Varariu Liliana Maria

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.172/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.173/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Podu Verde,  nr.53, ap.6, etaj I,    identic cu nr.cadastral  30662-C1-U5,  in suprafata de 35,46mp,  din CF 30662-C1-U5, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Varariu Liliana Maria.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 3100 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 30% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară.

            Art.5   Se aproba constituirea unui drept de superficie, asupra  cotei de teren  de 1/12 in  suprafata  de 31 mp teren aferent constructiei, pe o perioada de 99 de ani,  identificat cu parte din  nr.cadastral 2614, inscris in CF 30662 a localitatii Vatra Dornei, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pe durata existenţei construcţiei, respectiv a apartamentului, situat in Municipiul Vatra Dornei, str.  Podu Verde, nr.53, ap.6, etaj I.

          Art.6 Preţul superficiei va fi de 62/lei/an, conform anexei nr.4 – chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat  al HCL nr.176/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si tarifelor pentru anul 2016.

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                            Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.175