ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind acceptarea renuntarii la dreptul de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2 F din CF nr.I instituit prin HCL nr.145/29.11.2011

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.27175/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27176/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 770 alin.”1” lit.(b)  din Legea nr. 287/2009, privind Noul cod civil;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se accepta renuntarea la  dreptul de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2 F din CF nr.I instituit prin HCL nr.145/29.11.2011 in favoarea d-lui Apachitei Mugurel.

      Art. 2  Cu data prezentei se abroga HCL nr.145/29.11.2011.

       Art.3  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                            Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.176