ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren conform Legii nr.15/2003

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

    Având în vedere expunerea de motive nr.27181/22.09.2016prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.182/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 si 5 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi de teren, conform Anexei la prezenta hotarare.

           Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.178