ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind atribuirea în  folosinta gratuita a unui spatiu situat la etajul II al Policlinicii Vatra Dornei,catre Spitalul Municipalm Vatra Dornei, in vederea infiintarii unui cabinet ambulatoriu de psihiatrie

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.184/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.185/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c”, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – cu modificările şi completările ulterioare,

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba  atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu in cladirea Policlinicii Vatra Dornei, situata in Str.Mihai Eminescu nr.26 Vatra Dornei, etajul 2, a spatiului in suprafata de 15 mp, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru infiintarea unui cabinet ambulatoriu de psihiatrie pentru o perioada de 4 ani cu posibilitatea de prelungire.

         Art.2 Plata utilitatilor va fi suportata de catre Spitalul municipal Vatra Dornei.

        Art.3 Primarul prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.179