ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea perioadei  şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2016

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1625/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1624/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;          

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Serbărilor Zăpezii in perioada 20-21 februarie 2016.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  90.000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2016.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.18