ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele apartinand Primariei Municipiului Vatra Dornei si  unitatilor subordinate Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.27.187/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.188/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

                În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) şi (5) din O.G. nr.80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile art.30 al  Legii nr.155/2010 a Politiei locale, cu modificariule si completarile ulterioare;art.73 din HG nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului -Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;prevederile Legii nr.33/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

                În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d” si alin.6 lit..(a) art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

                                                                                HOTĂRĂŞTE

 

                Art.1 – Se aprobă nivelul maxim al consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc Primaria Municipiului Vatra Dornei si a celor aflate in dotarea unitatilor subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei,  dupa cum urmeaza:

 

Nr.crt.

Marca si tipul

Nr.de inmatriculare

Limita maxima litri/luna/autoturism

1.

Autoturism Renault megane –Primaria Vatra Dornei

SV -55-PVD

250 litri

2.

Autoturism Renault megane –Primaria Vatra Dornei

SV-58-PVD

250 litri

3.

Autoturism Renault Kangoo –Primaria Vatra Dornei

SV-67-PVD

250 litri

4.

Autoturism Renault Kangoo –Directia de Asistenta Sociala

SV-76-PVD

250 litri

5.

Autoturism Dacia Logan – Serviciul Politie Locala

SV -20-PVD

250 litri

                Art.2 –Nu se va considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism, consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita consumului de combustibil normat, in raport cu numarul total de autoturisme.

                Art.3 –Primarul municipiului prin Serviciul transport local, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                               

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.180