ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27.190/22.09.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.27.191/22.09.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului precum şi a prevederilor Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul CSM ,,Dorna”Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr. 94/2004, modificat prin HCL nr. 156/2007 si HCL nr.152/30.09.2009;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.5,6 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se modifică anexa 3 la HCL nr.94/2004 după cum urmează:

   Se constituie Consiliul de Administratie a Clubului Municipal “Dorna” Vatra Dornei format din 7 membrii, în următoarea componenţă:

Administrator public:Mircea Rusu- Preşedinte CSM ,,Dorna” Vatra Dornei

Responsabil cu activitatea fotbalistică : Szekely Mihai

 Consilier local -  Pintilii Cristian

Consilier local –  Ioja Cezar

Consilier local -  Candrea Dumitru

Consilier local – Bighiu Doru

 Reprezentant al sportivilor: Cristian Prîsneac

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate şi Compartimentul sportiv va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                   

                      Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.181