ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

   intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 septembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 27.193/22.09.2016 preze.ntată de primarul municipiului, raportul nr.27.194/22.09.2016 AL compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

            În conformitate cu  prevederile  art. 28 şi art. 29  din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale;

           Adresa Poliţiei Municipiului Vatra Dornei nr.27.024/21.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Comisia Locală de Ordine Publică ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (6) lit. ,,a” pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:


Art.1.(1)Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei, organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică şi organizarea şi urmărirea activităţii serviciului Poliţiei locale a municipiului Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, în următoarea componenţă:

1. Primar Ilie Bonches- preşedintele comisiei

2.Secretarul Municipiului Vatra Dornei
3. Seful Politiei Municipiului Vatra Dornei sau inlocuitorul legal la comanda

4. Şeful Poliţiei locale Vatra Dornei  - Cimpoeş Constantin
5. Grohinschi Dorin  - consilier local

6. Mateiciuc Ilie – consilier local
7. Scripcaru Corneliu – consilier local

       (2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat de către Anca Puscasu- consilier CIC
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 29/2011, HCL nr.78/2012, HCL nr.148/2012 si HCL nr.5/2013 se abroga.

Art. .3. Primarul municipiului şi persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    MARINCA MIHAIELA

                                                                                                          Contrasemneaza,

           Pt. Secretarul municipiului    

                Luminita Luminosu                                                                                                                                                                                                                          

Vatra Dornei

29.09.2016

Nr.182